Τα «μυστικά» των μετεγγραφών

Αναφερόμαστε στους χιλιάδες εισακτέους ή και φοιτητές ενδιάμεσων εξαμήνων που επιδιώκουν μετεγγραφή σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ του τόπου μόνιμης κατοικ
ΠΟΙΟΙ, ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ

Μόναχο 02.09.2008

πηγή εφημερίδα

ΤΑ ΝΕΑ

ΠΟΙΟΙ, ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΟΥΝΣΕ ΑΕΙ Ή ΤΕΙ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ

Τα «μυστικά» των μετεγγραφών

 

ΤΟΥ Χρήστου Κάτσικα xkatsikas@xkatsikas.gr

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2008 στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ

 

Κάθε χρόνο μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση παρουσιάζεται μια ιδιαίτερη «εκπαιδευτική κινητικότητα» που μένει στη σκιά της δημοσιότητας, παρόλο που αφορά χιλιάδες νέους. Αναφερόμαστε στους χιλιάδες εισακτέους ή και φοιτητές ενδιάμεσων εξαμήνων που επιδιώκουν μετεγγραφή σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Στα πλαίσια αυτά, και για την ενημέρωση των υποψηφίων, των φοιτητών και των πτυχιούχων, «ΤΑ ΝΕΑ» δημοσιεύουν έναν χρήσιμο «Οδηγό μετεγγραφών φοιτητών», με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να υπάρχουν προκειμένου ένας φοιτητής να πάρει τη μετεγγραφή που επιθυμεί.

Η εσωτερική μετανάστευση των φοιτητών
Παρόλη την έντονη διασπορά της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, περίπου 90.000 φοιτητές των ΑΕΙ και 35.000 των ΤΕΙ σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους. Έρευνα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Κ. Ευθυμίου, Ν. Γεωργουλάς) με τίτλο «Διερεύνηση των αναγκών των φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» έδειξε ότι μόνο το 5,8% των φοιτητών του Πανεπιστημίου (Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Ξάνθη) διαμένει με την οικογένεια και μόνο το 16,7% κατάγεται από τη Θράκη, ενώ η πλειονότητα των φοιτητών αποτελείται από νέους που μετακινήθηκαν στην περιοχή της Θράκης λόγω της εισαγωγής τους στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο.

Σε άλλη έρευνα που πραγματοποίησε ο πανεπιστημιακός Λόης Λαμπριανίδης στις πανεπιστημιακές σχολές της Κομοτηνής, της Μυτιλήνης και του Ρεθύμνου, αποκαλύπτεται ότι το 92% των φοιτητών των παραπάνω σχολών είναι μετανάστες στην περιοχή, με την έννοια ότι δεν ζούσαν εκεί τα τελευταία πέντε χρόνια πριν από την εγγραφή τους στο Πανεπιστήμιο.

Η ανάγνωση του σχετικού πίνακα φανερώνει ότι περίπου 28.000 φοιτητές των Τμημάτων ΑΕΙ της Θεσσαλονίκης κατάγονται από άλλους νομούς (κυρίως από Μακεδονία, Αττική και Θεσσαλία), περίπου 5.000

από τους φοιτητές ΑΕΙ που σπουδάζουν στη Θράκη κατάγονται κυρίως από τη Μακεδονία και την Αττική, ενώ περίπου 7.000 από τους φοιτητές που σπουδάζουν στο Πανεπιστήμιο Πατρών δεν έχουν τόπο μόνιμης διαμονής την Πάτρα.

Παράλληλα, πάνω από 1.000 φοιτητές του Ιονίου Πανεπιστημίου, πάνω από 4.500 του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, πάνω από 5.000 των Τμημάτων ΑΕΙ της Ηπείρου, περίπου 4.500 φοιτητές των ΑΕΙ της Κρήτης, 3.000 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 30.000 φοιτητές των ΑΕΙ της Περιφέρειας Πρωτευούσης και περίπου 35.000 φοιτητές ΤΕΙ έχουν μόνιμη κατοικία μακριά από τον τόπο σπουδών τους- και ως εκ τούτου επιβαρύνουν τους οικογενειακούς τους προϋπολογισμούς με έξοδα διαμονής (στέγαση, σίτιση κ.λπ.) στην πόλη όπου εδρεύει το τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο φοιτούν.


Τα 8 κρίσιμα σημεία

1 Τα δικαιολογητικά για όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποβάλλονται από 1 έως 15 Νοεμβρίου. Κατά την ανωτέρω προθεσμία υποβάλλονται και τα δικαιολογητικά των σπουδαστών ΤΕΙ οι οποίοι έχουν εισαχθεί στο εαρινό εξάμηνο και ζητούν μετεγγραφή για μη οικονομικούς λόγους. Σημειώνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης μετεγγραφής είναι να έχει προηγηθεί η εγγραφή στο Τμήμα εισαγωγής.

2 Για τους σπουδαστές ΤΕΙ οι οποίοι έχουν εισαχθεί στο εαρινό εξάμηνο και ζητούν μετεγγραφή για οικονομικούς λόγους (περίπτωση 1 του κεφαλαίου Β), η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται από 1 έως 15 Απριλίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Σημειώνεται ότι όσοι ανήκουν στην κατηγορία της παρ. 6 του κεφαλαίου Α της παρούσης εγκυκλίου έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση μετεγγραφής και πέραν της προβλεπόμενης προθεσμίας, λόγω της μη έγκαιρης έκδοσης των αποτελεσμάτων από τα Τμήματα.

3 Οι αιτήσεις για μετεγγραφές εξετάζονται το αργότερο μέσα σε σαράντα (40) ημέρες από τη λήξη των ανωτέρω προθεσμιών.

4 Οι μετεγγραφές διενεργούνται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου φοιτητή ή σπουδαστή που υποβάλλεται από τον ίδιο ή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στο Τμήμα υποδοχής και η οποία συνοδεύεται οπωσδήποτε από τα κατά περίπτωση ανωτέρω προβλεπόμενα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, καθώς και από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων, η οποία υπογράφεται από τον ίδιο τον φοιτητή ή σπουδαστή. Σε περίπτωση που η αίτηση μετεγγραφής υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, επιβάλλεται να βεβαιούται το γνήσιο της υπογραφής στην υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων από αρμόδιο όργανο. 5 Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, δικαίωμα μετεγγραφής υφίσταται μόνο για ένα από τα δύο Τμήματα, κατ΄ επιλογήν του ενδιαφερομένου, που είναι πλησιέστερο στον τόπο της κατοικίας των γονέων ή στην πόλη όπου φοιτά ήδη ένας τουλάχιστον αδελφός ή αδελφή τους και είναι αντίστοιχο με το Τμήμα προέλευσης. Εφιστάται η προσοχή στο να ελέγχεται η χιλιομετρική απόσταση μεταξύ του Τμήματος υποδοχής και του τόπου μόνιμης κατοικίας των γονέων ή της πόλης όπου φοιτά ήδη αδελφός ή αδελφή, έτσι ώστε να διαπιστώνεται ότι το Τμήμα υποδοχής είναι ένα από τα δύο πλησιέστερα. Διευκρινίζεται ότι ο φοιτητής ή σπουδαστής, ο οποίος εισήχθη σε Τμήμα ΑΕΙ του πολεοδομικού συγκροτήματος Αττικής ή Θεσσαλονίκης δεν δικαιούται μετεγγραφή σε αντίστοιχο Τμήμα άλλου ΑΕΙ του ιδίου πολεοδομικού συγκροτήματος.

6 Σε περίπτωση υποβολής ανακριβών, ψευδών ή πλαστών δικαιολογητικών ή αναληθούς υπεύθυνης δήλωσης, η μετεγγραφή ανακαλείται υποχρεωτικά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής και ο υπεύθυνος φοιτητής ή σπουδαστής διαγράφεται από τα μητρώα του Τμήματος υποδοχής. Παράλληλα έχει συσταθεί Ειδικό Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο για την επιβολή κυρώσεων εφόσον αποδειχθεί υπαιτιότητα. Στην περίπτωση αυτή το Συμβούλιο με απόφασή του αποκλείει την επανεγγραφή του υπεύθυνου φοιτητή ή σπουδαστή στο Τμήμα προέλευσης με βάση την τελευταία συμμετοχή του στις εξετάσεις των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο.

Οι φοιτητές και σπουδαστές που εισάγονται στην Ανώτατη Εκπαίδευση με ειδικές διατάξεις ή με προσαύξηση των μορίων εισαγωγής τους ή ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις, δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής. Διευκρινίζεται ότι οι φοιτητές και σπουδαστές που προέρχονται από Εσπερινά Λύκεια και ΤΕΕ υπάγονται στις ειδικές διατάξεις και επομένως δεν δικαιούνται μετεγγραφή.

8 Λόγω της απαγόρευσης των μετεγγραφών εξωτερικού (ν. 3027/2002 Α΄152) φοιτητές και σπουδαστές που εισάγονται σε Τμήματα ή Σχολές του Πανεπιστημίου Κύπρου δεν έχουν το δικαίωμα μετεγγραφής σε αντίστοιχα Τμήματα ή Σχολές Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της χώρας.


Όροι και προϋποθέσεις για τις μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών

Oι μετεγγραφές φοιτητών Πανεπιστημίων και σπουδαστών ΤΕΙ του εσωτερικού επιτρέπονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3282/2004 (ΦΕΚ 208-Α), ως ακολούθως:

ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ
(μέλη πολύτεκνων και πολυμελών οικογενειών, παιδιά θυμάτων της τρομοκρατίας, ορφανοί από έναν ή δύο γονείς, διακριθέντες στον τομέα του αθλητισμού, πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες).

1 Πολύτεκνοι γονείς και τέκνα πολυτέκνων.

2 Γονείς και τέκνα πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, εφόσον κανένα από αυτά δεν υπερβαίνει το εικοστό έκτο έτος της ηλικίας του, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα που δεν υπερβαίνουν το ανωτέρω όριο ηλικίας. 3 Τέκνα των φονευθέντων ή καταστάντων πλήρως ανικάνων για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

4Ορφανοί φοιτητές ή σπουδαστές από τον έναν ή και από τους δύο γονείς, εφόσον ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ. Για τον υπολογισμό του μέσου όρου του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών των ορφανών από τον έναν ή και τους δύο γονείς δε λαμβάνεται υπόψη το ατομικό εισόδημα του αποβιώσαντος γονέα ή των αποβιωσάντων γονέων που είχαν τυχόν δηλώσει κατά την τελευταία τριετία πριν από την αίτηση μετεγγραφής.

5 Φοιτητές και σπουδαστές που κατά τη διάρκεια των σπουδών τους σε πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ πέτυχαν αθλητική διάκριση που επιτρέπει κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας την εγγραφή τους καθ΄ υπέρβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για τον λόγο αυτό.

6 Φοιτητές και σπουδαστές που εγγράφηκαν σε τμήμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ για έναν από τους λόγους υγείας που κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε ποσοστό θέσεων 3% επί του αριθμού εισακτέων σε οποιοδήποτε τμήμα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λόγω κάλυψης του προβλεπόμενου ποσοστού από υποψηφίους με μεγαλύτερη βαθμολογία δεν μπόρεσαν να εγγραφούν στο αντίστοιχο τμήμα προτίμησής τους ή που κατά τη διάρκεια των σπουδών τους υπέστησαν μια από τις σοβαρές ασθένειες που αναφέρονται στις παραπάνω διατάξεις. Επίσης, δικαίωμα μετεγγραφής έχουν και όσοι πάσχουν από τις παραπάνω σοβαρές ασθένειες και εγγράφηκαν σε τμήμα πανεπιστημίου ή ΤΕΙ έπειτα από συμμετοχή στις εξετάσεις των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, χωρίς να έχουν κάνει χρήση του σχετικού δικαιώματος εγγραφής καθ΄ υπέρβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για έναν από τους λόγους αυτούς.

Ειδικότερα, στους δικαιούχους μετεγγραφής ανεξαρτήτως ποσοστού της περίπτωσης αυτής υπάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2640/98 (Α΄ 206) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, οι τυφλοί, οι κωφάλαλοι, οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία και δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, οι πάσχοντες από συγγενή υδροκεφαλία με μόνιμη τεχνητή παροχέτευση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (shunt), συνοδευόμενη και από άλλες διαμαρτίες, όπως αραχνοειδής κύστη με φαινόμενα επιληπτικής κρίσης, καθώς επίσης οι πάσχοντες από μυϊκή δυστροφία Duchenne, από βαριά αγγειακή δυσπλασία του εγκεφαλικού στελέχους, από κακοήθεις νεοπλασίες (λευχαιμίες, λεμφώματα, συμπαγείς όγκους), από το σύνδρομο του Βund Chiari, από τη νόσο του Fabry, από βαριά ινοκυστική νόσο (παγκρέατος, πνευμόνων), από σκλήρυνση κατά πλάκας, από βαριά μυασθένεια θεραπευτικώς αντιμετωπιζόμενη με φαρμακευτική αγωγή, οι νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, οι πάσχοντες από συγγενή αιμορραγική διάθεση- αιμορροφιλίες και υποβαλλόμενοι σε θεραπεία με παράγοντες πήξεως, οι υποβληθέντες σε μεταμόσχευση μυελού των οστών ή μεταμόσχευση κερατοειδούς χιτώνος ή μεταμόσχευση οργάνων νεφρού, καρδιάς, πνευμόνων, ήπατος και παγκρέατος, οι πάσχοντες από ινσουλινοεξαρτώμενο νεανικό διαβήτη τύπου 1, οι πάσχοντες από σύνδρομο Εvans, οι πολυμεταγγιζόμενοι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, οι έχοντες κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%, οι πάσχοντες από φαινυλκετονουρία, από συγγενή θρομβοφιλία και υποβάλλονται σε θεραπεία αντιπηκτικής αγωγής διά βίου, από αρρυθμογόνο δυσπλασία δεξιάς κοιλίας με εμφυτευμένο απινιδωτή, καθώς και από τη νόσο Gaucher.

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1 Αίτηση του ενδιαφερομένου. 2 Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3 Βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται από το τμήμα προέλευσης.

4 Ατομικό δελτίο επιτυχίας ή αναλυτικό πιστοποιητικό σπουδών.

5Αντίγραφο του προγράμματος σπουδών θεωρημένο από τη Γραμματεία του τμήματος προέλευσης.

6 Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφελείας, από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας των γονέων ή βεβαίωση του τμήματος από την οποία προκύπτει η φοιτητική ή σπουδαστική ιδιότητα του αδελφού ή της αδελφής στην περίπτωση που υπάρχει αδελφός ή αδελφή που φοιτά σε πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ σε πόλη άλλη από αυτή της μόνιμης κατοικίας των γονέων.

7 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του ενδιαφερομένου για την ακρίβεια του περιεχομένου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, όπου θα βεβαιώνεται ο τόπος μόνιμης κατοικίας των γονέων, αλλά και θα γίνεται ιδιαίτερη μνεία της γνώσης των συνεπειών της υποβολής αναληθούς δήλωσης ή ανακριβών, ψευδών ή πλαστών δικαιολογητικών.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1. Πιστοποιητικό της οικογενειακής τους κατάστασης και πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (σε καμία περίπτωση το βιβλιάριο ταυτότητας πολυτέκνων). Πιστοποιητικό της οικογενειακής τους κατάστασης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που αποδεικνύει την πολυτεκνική ιδιότητα και πιστοποιεί την ταυτότητα του πολυτέκνου με τις τυχόν στο μεταξύ επελθούσες μεταβολές των στοιχείων και της οικογενειακής τους κατάστασης.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή και ληξιαρχικές πράξεις γέννησης των τέκνων, εάν δεν υπάρχουν, η ηλικία αποδεικνύεται από τα μητρώα αρρένων για τους άνδρες και από το γενικό μητρώο δημοτών για τις γυναίκες. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3. Αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης από τον οικείο συνταξιοδοτικό φορέα.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4. Αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων της αρμόδιας ΔΟΥ για το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του ενδιαφερομένου των τριών τελευταίων οικονομικών ετών ή, αν δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, σχετική βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ για τον λόγο μη υποβολής της και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνονται τα απαιτούμενα ως άνω στοιχεία, από τα οποία θεμελιώνεται ο λόγος απαλλαγής από την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα όλων των φορολογούμενων μελών της οικογένειας του υποψηφίου, από κάθε πηγή, είτε δηλώνεται χωριστά είτε από κοινού. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 5. Βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού από την οποία να προκύπτει ότι ο αθλητής έχει εγγραφεί στον ειδικό πίνακα της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 (Α΄ 121).

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 6. Ιατρική γνωμάτευση από πανεπιστημιακό ή κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα ύστερα από εισαγωγή τους σε αυτό, καθώς και το κατά περίπτωση κατάλληλο αποδεικτικό υλικό που θα τους ζητηθεί και θα πιστοποιεί την ασθένεια από την οποία πάσχουν. Η εισαγωγή και γνωμάτευση αυτή και το προσκομιζόμενο λοιπό αποδεικτικό υλικό εξετάζονται από πενταμελή υγειονομική επιτροπή που συγκροτείται εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για μετεγγραφή με απόφαση του πρύτανη του πανεπιστημίου υποδοχής ή του προέδρου του ΤΕΙ και η οποία αποτελείται από:

●Τρία μέλη ΔΕΠ του ιατρικού τμήματος του πανεπιστημίου υποδοχής ή του πλησιέστερου προς αυτό πανεπιστημίου με ειδικότητα χειρουργική, παθολογική και εργαστηριακή, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με κλήρωση από τον συνολικό αριθμό των μελών ΔΕΠ αντίστοιχων ειδικοτήτων του οικείου τμήματος της βαθμίδας του καθηγητή εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για μετεγγραφή. * Έναν εκπρόσωπο του ιατρικού συλλόγου της περιφέρειας της έδρας του πανεπιστημίου υποδοχής, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον οικείο σύλλογο. *Ένα μέλος της δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής της νομαρχίας της έδρας του πανεπιστημίου υποδοχής, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον οικείο νομάρχη.

Το όλο έργο της υγειονομικής επιτροπής συντονίζει ο αντιπρύτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων ή ο αντιπρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του πανεπιστημίου υποδοχής.

Η υγειονομική επιτροπή της παραγράφου αυτής μπορεί, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να παραπέμπει υποχρεωτικά εκ μέρους του πανεπιστημίου υποδοχής υποψηφίους για εισαγωγή και περαιτέρω εξέταση και γνωμάτευση σε πανεπιστημιακό ή κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα. Εφόσον το σχετικό αίτημα για εισαγωγή και περαιτέρω εξέταση υποβληθεί έστω και από ένα μέλος της επιτροπής, η παραπομπή είναι υποχρεωτική.

Η υγειονομική επιτροπή που συγκροτείται και λειτουργεί κατ΄ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου επιλαμβάνεται των αιτήσεων μετεγγραφής για τους λόγους υγείας της περίπτωσης αυτής των σπουδαστών ΤΕΙ. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση του προέδρου του ΤΕΙ υποδοχής και το έργο της επιτροπής συντονίζει ο αντιπρόεδρος ακαδημαϊκών υποθέσεων ή ο αντιπρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του ΤΕΙ υποδοχής.

Στις προβλεπόμενες θέσεις των μελών ΔΕΠ ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με κλήρωση ιατροί αντίστοιχων ειδικοτήτων από τον συνολικό αριθμό των μελών Ε.Π. της βαθμίδας του καθηγητή της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ υποδοχής ή του πλησιέστερου προς αυτό ΤΕΙ ή του ιατρικού τμήματος του πλησιέστερου πανεπιστημίου.

Οι ιατρικές εξετάσεις και γνωματεύσεις και τα λοιπά αποδεικτικά στοιχεία που συγκεντρώνονται από τις αντίστοιχες υγειονομικές επιτροπές σε κάθε τμήμα υποδοχής διέπονται από τις διατάξεις του νόμου για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Ν. 2472/97 (Α΄ 50).

ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ
(Για λόγους οικονομικούς και λόγους υγείας των γονέων)

1 Οι μετεγγραφές για λόγους οικονομικούς (παρ. 2 και 3 του άρθρου 1 του Ν. 3282/2004) δεν επιτρέπεται να ξεπερνούν σε ποσοστό το 10% του αριθμού των εισακτέων στο τμήμα υποδοχής. Ειδικά για τα Ιδρύματα της Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης το ποσοστό των μετεγγραφών αυτών δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 5%. Υπέρβαση του ποσοστού μετεγγραφής δεν επιτρέπεται σε καμία απολύτως περίπτωση. Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με τις ίδιες προϋποθέσεις, προηγούνται τα τέκνα των οικογενειών που έχουν τουλάχιστον έναν αδελφό ή αδελφή που φοιτά σε πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ που βρίσκεται σε διαφορετική πόλη από τον τόπο μόνιμης κατοικίας των γονέων («τρία ή περισσότερα σπίτια») εφόσον ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματός τους δεν είναι μεγαλύτερος του ποσού των πέντε χιλιάδων ευρώ του μέσου όρου του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των άλλων υποψηφίων. Διευκρινίζεται ότι με τον όρο «υποψήφιοι με τις ίδιες προϋποθέσεις» νοούνται οι υποψήφιοι που βρίσκονται στο γ΄ εξάμηνο σπουδών, που έχουν επιτύχει στο τμήμα προέλευσης σε όλα τα μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων και των οποίων ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των 35.000 ευρώ. Αν υπάρχει ίσος μέσος όρος οικογενειακού εισοδήματος, για την αποφυγή της υπέρβασης, λαμβάνεται υπόψη η συνολική βαθμολογία που έχουν πετύχει οι υποψήφιοι στο τμήμα προέλευσης. Αν και η συνολική βαθμολογία είναι ίδια, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοδύναμων υποψηφίων από τη γενική συνέλευση του τμήματος υποδοχής.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετεγγραφής για οικονομικούς λόγους έχουν τα τέκνα των γονέων των οποίων ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ. Στις περιπτώσεις αυτές δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετεγγραφή έχουν μόνο όσοι βρίσκονται στο γ΄ εξάμηνο σπουδών τους και εφόσον έχουν πετύχει στο τμήμα προέλευσης σε όλα τα υποχρεωτικά και με επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών ή τουλάχιστον σε ίσο αριθμό μαθημάτων του ατομικού προγράμματος σπουδών του υποψήφιου για μετεγγραφή φοιτητή ή σπουδαστή.

2 Τα τέκνα των οποίων τουλάχιστον ένας γονέας είναι τυφλός ή κωφάλαλος ή νεφροπαθής που υποβάλλεται σε αιμοκάθαρση ή πάσχει από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκει στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχει κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%, μετεγγράφονται σε ποσοστό 1% του αριθμού των εισακτέων στο τμήμα υποδοχής. Στις περιπτώσεις αυτές, για την αποφυγή της υπέρβασης του ποσοστού μετεγγραφής, μεταξύ υποψηφίων με τις ίδιες προϋποθέσεις λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του οικογενειακού εισοδήματος ή, αν υπάρχει ίσος μέσος όρος εισοδήματος, η συνολική βαθμολογία που έχουν πετύχει οι υποψήφιοι στο τμήμα προέλευσης ή ο συνολικός αριθμός μορίων που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι κατά την τελευταία συμμετοχή τους στις εξετάσεις των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο. Αν και η συνολική βαθμολογία είναι ίδια, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοδύναμων υποψηφίων από τη γενική συνέλευση του τμήματος υποδοχής. Στην περίπτωση αυτή, δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετεγγραφή έχουν όσοι ευρίσκονται στο α΄ εξάμηνο σπουδών, εκτός εάν ο λόγος μετεγγραφής προκύψει μεταγενέστερα.

Χωρίς ποσοτικό περιορισμό μετεγγράφονται μέλη πολύτεκνων και πολυμελών οικογενειών, παιδιά θυμάτων της τρομοκρατίας, ορφανοί από έναν ή δύο γονείς, διακριθέντες στον τομέα του αθλητισμού ή πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1 Αίτηση του ενδιαφερομένου στην οποία θα αναγράφεται και το δεύτερο Ίδρυμα στο οποίο τυχόν έχει υποβάλει αίτηση μετεγγραφής.

2 Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3 Βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται από το τμήμα προέλευσης.

4 Ατομικό δελτίο επιτυχίας (προκειμένου για νεοεισαχθέντα φοιτητή) ή αναλυτικό πιστοποιητικό σπουδών.

5 Αντίγραφο του προγράμματος σπουδών θεωρημένο από τη γραμματεία του τμή ματος προέλευσης. 6 Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφελείας, από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας των γονέων.

7 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του ενδιαφερομένου για την ακρίβεια του περιεχομένου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, όπου θα βεβαιώνεται ο τόπος μόνιμης κατοικίας των γονέων ή ο τόπος φοίτησης του αδελφού ή αδελφής, και θα γίνεται ιδιαίτερη μνεία της γνώσης των συνεπειών της υποβολής αναληθούς δήλωσης ή ανακριβών, ψευδών ή πλαστών δικαιολογητικών.

8 Αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων της αρμόδιας ΔΟΥ για το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του ενδιαφερομένου των τριών τελευταίων οικονομικών ετών ή, αν δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, σχετική βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ για τον λόγο μη υποβολής της και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνονται τα απαιτούμενα ως άνω στοιχεία, από τα οποία θεμελιώνεται ο λόγος απαλλαγής από την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα όλων των φορολογούμενων μελών της οικογένειας του υποψηφίου, από κάθε πηγή, είτε δηλώνεται χωριστά είτε από κοινού.

9 Βεβαίωση του Τμήματος από την οποία προκύπτει η φοιτητική ή σπουδαστική ιδιότητα του αδελφού, στην περίπτωση που υπάρχει αδελφός που φοιτά σε πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ.

Για τις περιπτώσεις μετεγγραφής για λόγους υγείας γονέων, απαιτείται επιπλέον των δικαιολογητικών 1 έως και 8 και ιατρική γνωμάτευση από πανεπιστημιακό ή κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο Α της περίπτωσης 6 της παρούσας εγκυκλίου. Οι υγειονομικές επιτροπές που εξετάζουν τα δικαιολογητικά της περίπτωσης 6 του κεφαλαίου Α της εγκυκλίου αυτής εξετάζουν και τα ιατρικά πιστοποιητικά που προσκομίζουν οι δικαιούχοι μετεγγραφής της περίπτωσης αυτής.


Το... σταυρόλεξο της πρόσβασης

Η γνώση του... λαβύρινθου των αντιστοιχήσεων είναι απαραίτητη για τους υποψηφίους που στοχεύουν σε μετακινήσεις από μια πόλη σε άλλη, αλλά και από ένα τμήμα σε άλλο μέσω μετεγγραφής. Σημειώνουμε ότι οι αντιστοιχίες τμημάτων ισχύουν αφενός μόνο για τα τμήματα που εδρεύουν σε διαφορετικές πόλεις και αφετέρου μόνο για μετεγγραφές φοιτητών εσωτερικού που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν με τις Πανελλήνιες Εξετάσεις Γενικού Λυκείου (και όχι από τα ΤΕΕ ή την κατηγορία 10%).

ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
1 . «Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» του Πανεπιστημίου Αθηνών, «Πληροφορικής» Θεσσαλονίκης, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πειραιώς, του Ιωαννίνων και του Ιονίου Πανεπιστημίου, «Πληροφορικής και Τηλεματικής» του Χαροκοπείου, «Εφαρμοσμένης Πληροφορικής» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, «Επιστήμης Υπολογιστών» του Πανεπιστημίου Κρήτης, «Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και «Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική» του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος.

2. «Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης» του Πανεπιστημίου Αθηνών, «Πολιτικών Επιστημών» Θεσσαλονίκης, «Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας» του Παντείου Πανεπιστημίου, «Πολιτικής Επιστήμης» του Πανεπιστημίου Κρήτης και «Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 3. «Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης» του Πανεπιστημίου Θράκης και του Πολυτεχνείου Κρήτης.

4. Όσον αφορά τα «Προγράμματα» των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών που έχουν περιληφθεί στο Μηχανογραφικό Δελτίο εισαγωγής υποψηφίων το προσεχές ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 θεωρούνται αντίστοιχα μεταξύ τους τα εξής: «Ιερατικών Σπουδών» των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Βελλάς Ιωαννίνων και Ηρακλείου Κρήτης.- «Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων» των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών Αθηνών και Θεσσαλονίκης και- «Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής» των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών Βελλάς Ιωαννίνων και Ηρακλείου Κρήτης.

5. «Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης» του Πανεπιστημίου Αθηνών, «Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας» Θεσσαλονίκης και «Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού» του Παντείου.

6. «Φιλολογίας» των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Πατρών, Κρήτης και Πελοποννήσου και «Ελληνικής Φιλολογίας» του Δημοκριτείου Θράκης.

7. «Ιστορίας και Αρχαιολογίας» Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων και Κρήτης, «Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, «Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, «Ιστορίας και Εθνολογίας» του Πανεπιστημίου Θράκης, «Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας» του Πανεπιστημίου Αιγαίου και «Ιστορίας» του Ιονίου Πανεπιστημίου (για τα τρία τελευταία μόνο για την κατεύθυνση Ιστορίας).

8. «Κοινωνικής Ανθρωπολογίας» του Παντείου Πανεπιστημίου και «Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

9. «Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας» των Πανεπιστημίων Αθηνών και Ιωαννίνων, «Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής» του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Φιλοσοφίας» του Πανεπιστημίου Πατρών και «Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Κρήτης και μόνο για τις αντίστοιχες κατευθύνσεις.

10. «Προγράμματος Ψυχολογίας του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας» του Πανεπιστημίου Αθηνών και «Ψυχολογίας» του Αριστοτελείου, του Παντείου και του Πανεπιστημίου Κρήτης. 1 1. «Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας» των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

1 2. «Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας» των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

1 3. «Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας» των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

1 4. «Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας» του Πανεπιστημίου Αθηνών και «Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας» Θεσσαλονίκης και μόνο για την κατεύθυνση Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

1 5. «Θεολογίας» των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

1 6. «Κοινωνικής Θεολογίας» του Πανεπιστημίου Αθηνών και «Κοινωνικής και Ποιμαντικής Θεολογίας» Θεσσαλονίκης. 1 7. «Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης» των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ιωαννίνων, Δημοκριτείου, Κρήτης, Αιγαίου, Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας.

1 8. «Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία» των Πανεπιστημίων Αθηνών και Πατρών, «Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης» Θεσσαλονίκης, «Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών» των Πανεπιστημίων Ιωαννίνων και Δυτικής Μακεδονίας, «Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία» του Δημοκριτείου, «Παιδαγωγικού Προσχολικής Εκπαίδευσης» των Πανεπιστημίων Κρήτης και Θεσσαλίας και «Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

1 9. «Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και «Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 20. «Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού» του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου (Θεσ/νίκης και Σερρών), της Θράκης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

21. «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών» του Παντείου και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και «Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης» Θράκης.

22. «Νομικής» των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και του Δημοκρίτειου Θράκης.

23. «Κοινωνιολογίας» του Παντείου, των Πανεπιστημίων Κρήτης και Αιγαίου. 24. «Κοινωνικής Πολιτικής» του Παντείου και «Κοινωνικής Διοίκησης» του Δημοκριτείου Θράκης.

25. «Οικονομικών Επιστημών» ή «Οικονομικής Επιστήμης» των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Οικονομικού Αθηνών, Πειραιώς, Μακεδονίας, Πατρών, Ιωαννίνων, Κρήτης, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου.

26. «Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης» του Παντείου Πανεπιστημίου και «Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης» του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος.

27. «Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καθώς και «Διοίκησης Επιχειρήσεων» των Πανεπιστημίων Πατρών και Αιγαίου.

28. «Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καθώς και «Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής» του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

29. «Ναυτιλιακών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Πειραιώς και «Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

30. «Χημείας» του Αριστοτελείου, των Πανεπιστημίων Ιωαννίνων και Κρήτης. 31. «Φυσικής» των Πανεπιστημίων Αθηνών, Αριστοτελείου, Ιωαννίνων και Κρήτης.

32. «Μαθηματικών» των Πανεπιστημίων Αθηνών, Αριστοτελείου, Πατρών, Ιωαννίνων, Κρήτης και Αιγαίου.

33. «Στατιστικής Ασφαλιστικής Επιστήμης» του Πανεπιστημίου Πειραιώς και «Στατιστικής και Αναλογιστικών- Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

34. «Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών» του ΕΜΠ, Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Θράκης και «Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών» του Πανεπιστημίου Πατρών.

35. «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής» του Πανεπιστημίου Πατρών, «Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών» του Πολυτεχνείου Κρήτης, «Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων» του Πανεπιστημίου Αιγαίου, «Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και «Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 36. «Μηχανολόγων Μηχανικών» ΕΜΠ και Θεσσαλονίκης, «Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών» του Πανεπιστημίου Πατρών, «Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και «Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

37. «Χημικών Μηχανικών» ΕΜΠ, Θεσσαλονίκης και Πατρών.

38. «Μηχανικών Περιβάλλοντος» του Πανεπιστημίου Θράκης και του Πολυτεχνείου Κρήτης.

39. «Επιστήμης των Υλικών» του Πανεπιστημίου Πατρών και «Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών» Κρήτης.

40. «Αρχιτεκτόνων Μηχανικών» ΕΜΠ, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Θράκης, του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

41. «Πολιτικών Μηχανικών» ΕΜΠ, Θεσσαλονίκης, Θράκης, Πατρών και Θεσσαλίας.

42. «Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών» ΕΜΠ και Θεσσαλονίκης.

43. «Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης» Θεσσαλονίκης και «Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

44. «Θεατρικών Σπουδών» των Πανεπιστημίων Αθηνών, Πατρών και Πελοποννήσου.

45. «Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος» του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και «Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων» του Πανεπιστημίου Θράκης.

46. «Γεωπονίας» του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Φυτικής Παραγωγής», «Ζωικής Παραγωγής», «Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων», «Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος» και «Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μόνο για τις αντίστοιχες κατευθύνσεις.

47. «Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Γεωπονίας» Θεσσαλονίκης (μόνο για την κατεύθυνση «Αγροτικής Οικονομίας» της Σχολής) και «Αγροτικής Ανάπτυξης» του Πανεπιστημίου Θράκης. 48. «Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος» του Πανεπιστημίου Αθηνών και «Γεωλογίας» των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και Πατρών.

49. «Γεωγραφίας» των Πανεπιστημίων Αιγαίου και Χαροκοπείου.

50. «Ιατρικής» των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Ιωαννίνων, Θράκης, Κρήτης και Θεσσαλίας. 51. «Οδοντιατρικής» των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

52. «Νοσηλευτικής» των Πανεπιστημίων Αθηνών και Πελοποννήσου.

53. «Φαρμακευτικής» των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πατρών. 54. «Κτηνιατρικής» των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας.

55. «Βιολογίας» των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών και Κρήτης.

Οι αντιστοιχήσεις ισχύουν μόνο για τα Τμήματα που εδρεύουν σε διαφορετικές πόλεις και μόνο για μετεγγραφές φοιτητών εσωτερικού που εισάγονται με τις Πανελλήνιες Εξετάσεις Γενικού Λυκείου


ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ

Μη αντίστοιχα θεωρούνται τα ακόλουθα πανεπιστημιακά Τμήματα:

● «Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Αθηνών.

● «Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης» του Πανεπιστημίου Αθηνών.

● «Μουσικών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Αθηνών.

● «Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών» του ΕΜΠ.

● «Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών» του ΕΜΠ.

● «Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών» του ΕΜΠ.

● «Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης» της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

● «Κινηματογράφου» του Αριστοτελείου.

● «Μουσικών Σπουδών» του Αριστοτελείου.

● «Θεάτρου» του Αριστοτελείου.

● «Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

● «Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

● «Στατιστικής» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. ● «Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

● «Δημόσιας Διοίκησης» του Παντείου.

● «Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας» του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

● «Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων» του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

● «Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

● «Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

● «Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

● «Διοίκησης Τεχνολογιών» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.

● «Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

● «Επιστήμης Τεχνολογίας Υλικών» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

● «Πλαστικών Επιστημών και Επιστημών της Τέχνης» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

● «Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

● «Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

● «Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής» του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

● «Εφαρμοσμένων Μαθηματικών» του Πανεπιστημίου Κρήτης.

● «Μηχανικών Ορυκτών Πόρων» του Πολυτεχνείου Κρήτης.

● «Μεσογειακών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Αιγαίου. ● «Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών» του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

● «Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

● «Επιστημών της Θάλασσας» του Πανεπιστημίου Αιγαίου. ● «Περιβάλλοντος» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

● «Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

● «Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας» του Ιονίου Πανεπιστημίου.

● «Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας» του Ιονίου Πανεπιστημίου.

● «Τεχνών Ήχου και Εικόνας» του Ιονίου Πανεπιστημίου. ● «Μουσικών Σπουδών» του Ιονίου Πανεπιστημίου.

● «Ειδικής Αγωγής» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

● «Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

● «Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής» του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

● «Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας» του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

● «Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

● «Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

● «Βαλκανικών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Kommentar schreiben

Kommentare: 0